• 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร