• 28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม