• 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี