ภารกิจ  
 
 

ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษา

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลกระบบบริหารและการจัดการศึกษา

8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด


ข่าว 13/10/64 ข่าว 12/10/64

» ขยายภาพ

» ขยายภาพ

  ข่าว 11/10/64  ข่าว 11/10/64 

» ขยายภาพ


» ขยายภาพ


 ข่าว 08/10/64  ข่าว 06/10/64  

» ขยายภาพ

» ขยายภาพ

[ข่าวย้อนหลัง]........  

📣📣 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 

📣📣 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) 📣📣

📣📣📣ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564📣📣📣

📣📣📣  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในประราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 📣📣📣

📣📣📣 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)' สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 87 ตำแหน่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  www.bga.moe.go.th 


#คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 519/2564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ..📣📣📣
 

ประชาสัมพันธ์...การรับโอนบุคลากรปฏิบัติการสอน สังกัดเทศบาลนครระยอง...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก (รอบที่ 2)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก...

ขอประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E - Book .....

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563...

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก (รอบที่ 2) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ... 

 

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป

📣

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน กันยายน 2564

 

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 

ายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน เมษายน 2564

 

รายงาน GFMIS Web Online

ประจำเดือน มีนาคม 2564

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

cool ประจำเดือน มกราคม 2564 cool

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

kiss ประจำเดือน ธันวาคม 2563  kiss

 

 

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

laughing ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 laughing

 

  รายงาน GFMIS WEB ONLINE

laughing ประจำเดือน ตุลาคม 2563 laughing

 

รายงาน GFMIS Web Online

ประจำเดือน กันยายน 2563

 

 รายงาน GFMIS ONLINE ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงาน GFMIS WEB ONLINE

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  

ายงาน GFMIS Web Online ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงาน GFMIS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน มีนาคม 2563
รายงานประจำเดือนจากระบบGFMIS Web Online เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนมกราคม 2563

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน ธันวาคม 2562 

ายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนตุลาคม 2562....

 

 


รายงานย้อนหลัง....
 

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา