วิสัยทัศน์  
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         

    คนตากได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณธรรมสู่การ        มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาสู่ประตูการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก