วิสัยทัศน์  
 
 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         

    ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21