ยุทธศาสตร์  
 
 

ยุทธศาสตร์ (strategic)    

        1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

        2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม

        3.ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

        4.ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ

        5.สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียม

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต