พันธกิจ  
 
 

พันธกิจ (Mission)

       1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

       2.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

       3.พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

       4.บริหารจัดการศึกษาอย่างบูรณาการ มีหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง