พันธกิจ  
 
 

พันธกิจ (Mission)

     

            1.จัดการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

            2.ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดตาก เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

            3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดตาก  ตามแผนการพัฒนาจังหวัด 4 Flagships

            4.ขยายโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

            5.บริหารจัดการศึกษาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบเชื่อมโยงบูรณาการ  สอดคล้องกับบริบทความต้องการและศักยภาพของชุมชน  จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก