เป้าประสงค์
 
 

เป้าประสงค์

 

  1. คนตากได้รับการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
  2. คนตากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships
  4. คนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา
  5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการและศักยภาพของชุมชน จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก