เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...

โครงการเพิ่มโอกาศเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดตาก....

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)...

ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะตัวแทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)...

แบบฟอร์มโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก.......

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์...

แบบฟอร์มโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก......

 ศึกษาวิจัยความพึงพอใจสารสนเทศ ปี 61(ตัวชี้วัด 1.6)......

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค......

รายงานผลการดำเนินขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก..........

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก

คู่มือจัดการศึกษา 9 แห่ง..........

ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562...

ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.....

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562...

เอกสารการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด.....

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุุพิเศษ ปี 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562...

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร......

แบบรายงานการตรวจราชการ กรณีปกติรอบ2 ปี 62..........

การขับเคลื่อนโครงการ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด้กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด้กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดตาก....


3.เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนสพป.สพม.สช.ตาม4367 4.เด็กออกกลางคัน สพป.สพม.สช.ตาม 1,223คน 5.ได้ดำเนินการต้องส่งต่อกศน.ตาม564คน
รายชื่อหน่วยงาน 1.เด็กจบม.3 กศน.+อาชีวะตาม 4197คน  2.เด็กพิการ พิเศษ+โสต ตาม213คน

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมหนังสือขอตรวจสอบลายนิ้วมือ 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ........

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562........

แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผล........

เด็กซ้ำซ้อนปี 2561 เทอม 2(แยกหน่วยงาน)........

ประชาสัมพันธ์อบรมผู้กำกับลูกเสือ........

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ.....

การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ  หนังสือแจ้ง  แบบรายงาน


การจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562.....

หนังสือแจ้ง ประกาศจังหวัดตาก


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ........

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องที่มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับการศึกษา.............กดที่นี่่!!!


 การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.....

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการ62.........

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561...

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561...

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ...

ประชาสัมพันธ์ผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย.....

ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562.......

รับสมัครอบรม B.T.C และ A.T.C.........

แจ้งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ...

ขอเชิญ"บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย" เข้าศึกษาดูงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ :"มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค"...

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด........

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่........

กฎกระทรวงกำหนดประเภทสถานศึกษา 2561........

ถอดประสบการณ์ความสำเร็จ กรณีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดตากของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก สัญจร)... 

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ........

 

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ....

 

รายงานศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจผู้รับบริการ........

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

 

ผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งครู ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561....

 

ผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561....

 

แบบรายงานผลแผนชายแดน........

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ปี พ.ศ.2561...

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561...

 

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ...

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น....

 

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป แลผุ้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)........

 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ปี 2561....

 

แบบขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561......

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย........[แยกตามสาขาวิชาเอกฯ]

 

การจัดทำข้อมูลการส่งต่อเด็กในระบบการศึกษาจังหวัดตาก........

 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท........

 

ขอประชาสัมพันธ์การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)........

 

เด็กซ้ำซ้อน ศึกษาธิการจังหวัดตาก ปี 61 ภาคเรียน 1........

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น....

 

ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ทั่วไป แลผุ้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)และชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)........

 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ปี 2561....

 

แบบขอดูผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561......

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย........[แยกตามสาขาวิชาเอกฯ]

 

การจัดทำข้อมูลการส่งต่อเด็กในระบบการศึกษาจังหวัดตาก........

 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท........

 

ขอประชาสัมพันธ์การประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)........

 

เด็กซ้ำซ้อน ศึกษาธิการจังหวัดตาก ปี 61 ภาคเรียน 1........

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561........

 

 การจัดทำข้อมูลการส่งต่อเด็กในระบบการศึกษาของจังหวัดตาก........

 

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน )

ประจำปี ๒๕๖๑........

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย Best

Practice........

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภัทรวิทยา........

 

เอกสารประกอบการอบรมประกันคุณภาพ 2 มิย 61........

 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถว)

 

การจัดงานสัปดาห์เพยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญ สากลของโลก ประจำปี 2561........

 

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2561.......