อกศจ  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก

(บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย วินัย วิทยฐานะ)

1. นายชำเรือง เรืองขำ                      ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ              ประธาน

2.นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์                     ผอ.กศน.ตาก (ผู้แทนสำนักงาน กศน.)

3. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี               ผอ.สพป.ตาก เขต 2 (ผู้แทน สพฐ)

4.นายมรกต  กลัดสอาด                     ผอ.สพม. เขต 38

5. นายฉัตรชัย  งาเนียม                     ผอ. ร.ร.บ้านชะลาดระฆัง สพป.ตาก เขต 1

6. ดร.สุรเสน  ทั่งทอง                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายสมเกียรติ  มั่นเมือง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายภิรมย์  นันทวงศ์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ศึกษาธิการจังหวัดตาก                    

 

(บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์)

1. ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย                 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. นายจักรภพ  เนวะมาตย์                 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นายผดุง  สุริยะ                          ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4. นายเดโซวัต  ทักคุ้ม                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

5. นายเสวก  บุญประสพ                   ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1

6. ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว                     ผช.ผอ.ฝ่ายแผนงานและวิจัย ม.ราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

7. นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา                ประธานมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก

8. รศ.ดร.ศุภากร  รัชพงศ์                  คณะทำงานฯ จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

9. ศึกษาธิการจังหวัดตาก

 

(เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา)

1. นายกำแหง  ศิริวงษ์                     ผู้แทนภาคประชาชน

2. นายกรธนา  วีรวัฒน์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายทวีป  พึ่งคร้าม                      ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์             ผอ.ร.ร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด สพม.เขต 38

5. นางนิลุบล  องค์การ                    ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอบ้านตาก

6. นายพันธ์  ทาอินทร์                     อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

7. นายเมธี  วิจารณ์ปรีชา                  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. ด้านการศึกษาพิเศษด้อยโอกาส

8. นางลาวัลย์  ฉิมชั้น                      อดีตศึกษานิเทศก์ 8 สพป.ตาก เขต 1

9. ศึกษาธิการจังหวัดตาก