กศจ.  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์                  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก                                                        ประธาน

นายชูสิน  วรเดช                          ผู้แทนศึกษาธิการภาค 17                                                    รองประธานกรรมการ

นายชนะ  เปรมปรี                          ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก                                    กรรมการ

นายจักรภพ  เนวะมาตย์                   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ่ังหวัดตาก                                      กรรมการ

นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล                ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          กรรมการ

นายชำเรือง  เรืองคำ                     ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ

นายสมสวัสดิ์  ทองประวิทย์              ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                     กรรมการ

อารักษ์  อนุชปรีดา                        ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                 กรรมการ

นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์                ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน                                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผดุง  สุริยะ                            ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกำแหง  ศิริวงษ์                       ผู้แทนภาคประชาชน                                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร  บุญคุ้ม                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาย  มะลิลา                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกรธนา  วีรวัฒน์                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนาวัฒน์  คำราช                     ศึกษาธิการจังหวัดตาก                                                  กรรมการและเลขานุการ

ดร.เต็มจิต  จันทคา                       รองศึกษาธิการจังหวัดตาก                                              ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุภาดาธีร์  สุวรรณนาคินทร์          ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก                         ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรุจิเรข  กลิ่นเกษร                ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก                         ผู้ช่วยเลขานุการ