กศจ.  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์                  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก                                                        ประธาน

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์                ศึกษาธิการภาค 17                                                    รองประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์                      ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก                                    กรรมการ

นายจักรภพ  เนวะมาตย์                   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ่ังหวัดตาก                                      กรรมการ

นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี                ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          กรรมการ

นายชำเรือง  เรืองคำ                    ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ

นายทวีป  พึ่งคร้าม                         ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                     กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                 กรรมการ

นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์                ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน                                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผดุง  สุริยะ                            ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกำแหง  ศิริวงษ์                       ผู้แทนภาคประชาชน                                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร  บุญคุ้ม                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชิน  รอดกำเหนิด                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกรธนา  วีรวัฒน์                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย                       รองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก         กรรมการและเลขานุการ

นายวันชัย  สนปี                           ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก                         ผู้ช่วยเลขานุการ

นางบุณฑริก  คงถาวร                     ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก                         ผู้ช่วยเลขานุการ