แผนผังหน่วยงาน
 ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายเดช  ศิรินาม
ศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย 
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

กลุ่มงาน

1 : กลุ่มอำนวยการ
2 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

3 : หน่วยตรวจสอบภายใน
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มพัฒนาการจัดศึกษา
6 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7 : กลุ่มส่งเกสริมการศึกษาเอกชน
8 : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน