แผนผังหน่วยงาน

กลุ่มอำนวยการ

นางพิณทิพย์หอมสุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
นายธนพล เนื่องฤทธิ์
พนักงานบันทึกข้อมูล
 
นางสุชัญญา บุญกร่าง
พนักงานทำความสะอาด
 
นายนพพร ก้อนนคร
พนักงานขับรถ

นางสาวสุดารัตน์  งามชมภู
พนักงานธุรการ

นายชัชนันท์  สิรินันธกุล
พนักงานธุรการ