แผนผังหน่วยงาน
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
นางฐิตานันท์  ขัติวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายชัยวรา  หอมสุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นายธนะวุฒิ  พรมทับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ