แผนผังหน่วยงาน
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
นายชัยวรา  หอมสุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายจาตุรนต์  หมีโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นายธนะวุฒิ  พรมทับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ