แผนผังหน่วยงาน
     กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 
นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไไฝแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางปิยมาศ สายโลหิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรปฏิบัติงานลูกเสือ