แผนผังหน่วยงาน
        กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 
นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางปฏิณญา นิรมย์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวรชธร ภิญญดาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน