แผนผังหน่วยงาน
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นายวันชัย สนปี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุภาดาธีร์ สินธุ์โสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจาตุรนต์ หมีโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปารมี แก้วเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญญา คงดี
พนักงานธุรการ