แผนผังหน่วยงาน
   กลุ่มนโยบายและแผน
 
นางฉวีวรรณ สุภาษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี พุ่มจุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ