รายละเอียดการอนุมัติเงินประจำงวด ลำดับที่ 1 - 35 / 2562.....

 

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล...

สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น...

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๓...

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ......

การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562......

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...

โครงการเพิ่มโอกาศเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดตาก....

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)...

ประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะตัวแทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)...

แบบฟอร์มโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก.......

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์...

แบบฟอร์มโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก......

 ศึกษาวิจัยความพึงพอใจสารสนเทศ ปี 61(ตัวชี้วัด 1.6)......

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค......

รายงานผลการดำเนินขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก..........

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก

คู่มือจัดการศึกษา 9 แห่ง..........

ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตาก


อ่านย้อนหลัง...


     
     

     
     

     
     

 

 

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online 

เดือน ธันวาคม 2562 https://drive.google.com/file/d/1uaERc94A-Z-Ebt0mVR4vjBWmOlCUJUXm/view?usp=sharing

 

 

 

 

ายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤศจิกายน 2562

 

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนตุลาคม 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน กันยายน 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน สิงหาคม 2562......

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน กรกฎาคม 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน มิถุนายน 2562....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือน พฤษภาคม 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Online เดือน เมษายน 2562.....

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Web Online เดือนมกราคม 2562.....

 รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS Online เดือน ธันวาคม 2561.....

 


รายงานย้อนหลัง....

 


ข่าวล่าสุด ข่าว
[ข่าวย้อนหลัง]........  


     
     
     
     

 

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา